Còn là giay da nam cong so giả thì các khớp nối cứng hơn lớp vẩy